СТРУКТУРА АКАДЕМІЇ 
КЕРІВНИЦТВО::
ВЧЕНА РАДА::
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ФІНАНСОВИЙ ІНСТИТУТ::
ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ::
ЦЕНТР НАУКОВИХ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИХ ЕКСПЕРТИЗ::
 
НАУКА 
Пріорітетні напрями наукових досліджень::
Наукова фінансово-економічна експертиза та впровадження результатів наукових досліджень::
АСПIРАНТУРА ТА ДОКТОРАНТУРА::
 
ІНФОРМАЦІЙНО-АНАЛІТИЧНА ТА ДИСТАНЦІЙНА СИСТЕМИ 
 
ВИДАВНИЧА ДIЯЛЬНIСТЬ 
ЖУРНАЛ «ФІНАНСИ УКРАЇНИ»::
ЗБIРНИК «НАУКОВI ПРАЦI НДФI»::
ЕЛЕКТРОННІ ВИДАННЯ::
ДРУКОВАНІ ВИДАННЯ::
 
ІНФОРМАЦІЯ 
Історія Академії::
Співробітництво з Національним фондом досліджень України::
Закон України "Про забезпечення функціонування української мови як державної"::
Нормативна база Академії::
Публічна інформація::
 
КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ 
 
ДЕРЖАВНІ ЗАКУПІВЛІ 
 
Cooperation within ICGFM and ISAR UNCTAD 
 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ 
 
 
 
 
 
 Вiдвiдувачiв:  5303131
 
 
   

ОГОЛОШЕННЯ

Державна навчально-наукова установа «Академія фінансового управління»

оголошує прийом

ДО АСПІРАНТУРИ - для здобуття ступеня доктора філософії

ДО ДОКТОРАНТУРИ - для здобуття ступеня доктора наук

за галузями знань та спеціальностями:

Термін навчання в аспірантурі – чотири роки.

Термін підготовки в докторантурі – два роки.

Перелік

документів, що подаються вступниками до відділу аспірантури і докторантури

– заява на ім’я президента Академії (пишеться власноруч за формою відділу аспірантури та докторантури);

– згода на обробку персональних даних (пишеться власноруч за формою відділу аспірантури і докторантури);

– копія диплома магістра (спеціаліста) або копія нострифікованого диплому для осіб, які здобули відповідну освіту за кордоном;

– копія додатку до диплому про вищу освіту;

– особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;

– копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

– 2 фотокартки (3x4 см);

– військовий квиток або приписне свідоцтво;

– список опублікованих наукових праць разом з відбитками опублікованих статей та/або тез (за наявності);

– дослідницька пропозиція з обраної спеціальності;

– рекомендація Вченої ради закладу освіти або наукової установи для вступу до аспірантури (за наявності);

– міжнародний сертифікат з іноземної мови, не нижче рівня B2 Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти чи аналогічного рівня (за наявності).

Оригінали паспорту, диплому про вищу освіту, військового квитка або приписного свідоцтва пред’являються вступниками особисто у відділі аспірантури та докторантури).

Вступні випробування: спеціальність, іноземна мова. Для співбесіди до відділу аспірантури та докторантури подається дослідницька пропозиція за напрямом, що відповідає обраній спеціальності.

Документи приймаються з 25 серпня 2022 року до 18.00 16 вересня 2022 року за адресою: бульв. Дружби народів, 38, м. Київ, 01014, поверх 9, каб. 910, відділ аспірантури і докторантури.

ПЕРЕЛІК

документів, що подаються вступниками до відділу аспірантури і докторантури

– заява на ім’я президента Академії (пишеться власноруч за формою відділу аспірантури та докторантури);

– згода на обробку персональних даних (пишеться власноруч за формою відділу аспірантури і докторантури);

– копія диплома магістра (спеціаліста) або копія нострифікованого диплому для осіб, які здобули відповідну освіту за кордоном;

– особовий листок з обліку кадрів з фотокарткою, засвідчений печаткою тієї установи, в якій вступник навчається або працює;

– копія паспорта та довідки про присвоєння ідентифікаційного номера;

– 2 фотокартки (3x4 см);

– військовий квиток або приписне свідоцтво;

– копія диплому про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук);

– копія атестату про присвоєння вченого звання доцента, старшого наукового співробітника, професора (за наявності);

– список опублікованих наукових праць разом з відбитками опублікованих статей та/або тез;

– розгорнутий план дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук;

– дослідницька пропозиція з обраної спеціальності;

– письмова характеристика наукової діяльності вступника, складена доктором наук, який є штатним науковим працівником Академії, зі згодою бути науковим консультантом у разі зарахування вступника до докторантури.

Оригінали паспорту, диплому про вищу освіту, диплому про присудження наукового ступеня доктора філософії (кандидата наук), атестату про присвоєння вченого звання доцента (професора), старшого дослідника (старшого наукового співробітника), військового квитка або приписного свідоцтва пред’являються вступниками особисто у відділі аспірантури та докторантури).

Документи приймаються з 1 серпня 2022 року до 18.00 31 серпня 2022 року за адресою: бульв. Дружби народів, 38, м. Київ, 01014, поверх 9, каб. 910, відділ аспірантури і докторантури.

Медіа-центр
Академії фінансового управління

15 серпня 2022 року
В ДЕРЖАВНІЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІЙ УСТАНОВІ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ» ЗАВЕРШИВСЯ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ НАУКОВИХ ПОСАД.

08.07.2022 року на засіданні Вченої ради Академії затверджено рішення конкурсної комісії від 08.07.2022 року (протокол №7) на заміщення вакантних наукових посад відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Державної навчально-наукової установи "Академія фінансового управління", затвердженого наказом від 14.03.2019 року № 16-ОД та погодженого МОН України оприлюднюємо перелік учасників конкурсу.

Інформація про переможців конкурсу

Медіа-центр
Академії фінансового управління

11 липня 2022 року
УЧАСТЬ ПРЕЗИДЕНТА АКАДЕМІЇ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ В РОБОТІ СЕМІНАРА З ПРАВА ТА ПОЛІТИКИ

м. БУДАПЕШТ (УГОРЩИНА).

Академік НАН України Т. І. Єфименко взяла участь у Семінарі з права та політики (Workshop on Law and Politics), м. Будапешт, 30.06 – 01.07.2022 р.

Президент ДННУ «Академія фінансового управління» (далі – Академія), академік НАН України, доктор економічних наук, професор Єфименко Т. І. на запрошення University of Public Service, Hungary взяла участь в режимі онлайн у Семінарі з права та політики (Workshop on Law and Politics), який відбувся у м. Будапешті 30 червня – 1 липня 2022 року

У рамках семінару президент Академії Єфименко Т. І. виступила із доповіддю на тему «Anti-crisis Fiscal Adjustment in Ukraine» щодо проблем і напрямів реформування фіскальної політики в умовах воєнного стану та післявоєнного відновлення в Україні.

Зокрема, розкрито вплив неконтрольованих дисбалансів у фіскальному просторі на фінансову безпеку країни в контексті нової економічної реальності та ризиків поширення кризових явищ в умовах невизначеності і геополітичної конфліктогенності, а також наголошено, що отримання Україною статусу кандидата в члени ЄС потребує подальшої гармонізації податкового законодавства України із законодавством ЄС.

Програма Семінару з права та політики (Workshop on Law and Politics),

м. Будапешт, 30.06 – 01.07.2022 р.

10:00–10:10 Opening remarks

10:10–10:25 Gábor Hulkó (Széchenyi István University): Regulatory and Applicational Issues of Local Taxes in Hungary

10:25–10:40 Tetiana Iefymenko (National Academy of Sciences of Ukraine): Anti-crisis Fiscal Adjustment in Ukraine

10:40–10:55 Edvardas Juchnevicius (University of Gdansk): Anti-avoidance Rules after the Pandemic in Lithuania

10:55–11:10 Mariusz Popławski (University of Bialystok): Income and excise tax reform in Poland. How the law cannot be modified

11:10–11:25 Michal Radvan (Masaryk University) : Are changes in Czech tax law necessary or is it just a political issue?

11:25–11:40 Miroslav Štrkolec (Pavol Jozef Šafárik University in Košice): Tax Law in Slovakia under the Influence of the Effects of the Pandemic and Digital Transformation

11:40–12:10 Discussion

12:10–13:00 Lunch break

13:00–13:30 Orkun Yılmaz (Istanbul Technical University): Is ‘Democracy’ an Essentially Contested Concept?

13:30–14:00 Dorina Mihaela Pătrunsu (University of Bucharest): Is compulsory voting enhancing participatory democracy? Two arguments against it

14:00–14:30 Regina Queiroz (New University of Lisbon): Refraining the transformation of democracies into demarchies

14:30–15:00 István Kevevári (University of Public Service): A Democracy Worthy of its Name – Jacques Derrida’s Concept of ’Democracy-to-Come’

15:00–15:30 Xuanpu Zhuang (Bowling Green State University): Blogging Together in China: The Power and Limits of Social Media in Monitoring.

Доповідь президента Академії фінансового управління Т. І. Єфименко

«Anti-crisis Fiscal Adjustment in Ukraine»

Ladies and Gentlemen,

I am really glad to have such a wonderful opportunity to greet the participants of this respectable Conference today. I would like to express my sincere gratitude to the University of Public Service as well as the Hungarian academic community as a whole for giving me the honor to speak on behalf of the Academy of Financial Management. We have an ongoing privilege to cooperate with our good friends, European universities. I believe such cooperation will facilitate strengthening of friendship between the people of our countries, which, in its turn will help to find the best solutions within the framework of supranational European economic environment. I appreciate the efforts of panel organizers especially Mariusz Popławski, to create the atmosphere that inspires and encourages us to share best practices in government finance management.

Taking advantage of this opportunity, I would like to offer essential insights into Ukraine’s reform agenda.

In the world practice uncontrolled imbalances in the fiscal space are a real threat to the country's financial security in the context of the new economic reality and the risks of the spread of crisis phenomena under the conditions of uncertainty and modern geopolitical conflictogenity.

Sustainability of public finance is impeded by soaring interest rates, guaranteed protection of vulnerable social strata from the aftermath of high food and energy prices or by rising defense spendings. At the same time, vulnerability to the shocks of prices on commodities, which add to the inflation and economic instability, is enhanced by delays in measures to counteract the climate crisis. So, I would like to emphasize that interaction of these risks and measures is rather complex in short-, medium and long-term perspective.

I will express the well-established opinion of many authoritative experts and witnesses of the real situation - catastrophic losses for Ukraine's economy during the war cannot be compared with the consequences for any other country: a serious economic decline in our country is a direct result of invasion, infrastructure destruction and mass migration.

The graphs that you see on the screen are the evidence. It is obvious that there will be a sharp double-digit decline in Ukraine's GDP, as well as rising inflation. Global economic growth is projected to slow from about 6.0 percent in 2021 to 3.5 percent in 2022-2023.

Then, the world economy growth is projected to decline to about 3.3 percent in the medium term. HDI dynamics is also offered to your attention. Since 2020 and in the future, such data have not yet been made public.

But we are confident that its index will grow both in Ukraine and around the world after this terrible war.

Therefore, it is clear that in the near future the role of the regulatory function of taxes will grow. But this trend will only be acceptable if the fiscal function of taxes is balanced with the interests of the world community, united around the goals of innovative plans for postwar reconstruction

In recent years, under the influence of internal and external factors, the impact of risks on the development of public finances in most countries has increased. The security of the country largely depends on the organizational possibilities of prevention: large-scale outflow of capital abroad; its "erosion" from the real sector of the economy etc.

The political task recently voiced by President Volodymyr Zelensky - to take more decisive action to comply with the principle of tax justice. We expect that in our country such actions will be accompanied by the unity of the society around the goals of building a sustainable and resilient national socio-economic system.

Undoubtedly, public authorities within the organization of compliance risk will make more informed decisions when adopting and implementing further fiscal innovations.

As it is well known, such functions are usually entrusted to independent fiscal bodies created, for example, to the state Parliament, or to authoritative public organizations.

In accordance with the guidelines of the European Union on stability, predictability and effective tax administration, given in the Association Agreement between Ukraine and the European Union, cooperation in the field of taxation is planned regarding the organization of fiscal management on the principles of transparency, mutual exchange of information, fair tax competition.

Measures of anti-crisis tax policy in the conditions of martial law and post-war recovery and anti-crisis COVID-19 pandemic tax policy often contradict the needs of harmonization of tax legislation of Ukraine with the norms of the European Union. However, these needs have become extremely relevant at the present stage in connection with Ukraine's gaining the status of a candidate for membership in the European Union.

Since the beginning of the war, a number of laws of Ukraine have been adopted, which have made radical changes in the domestic tax system for the period of martial law. However, in view of the above, further clear, adequate state actions are needed to apply anti-crisis tax policy tools.

Regarding direct taxes, in my report, I would like to offer highly esteemed audience the overview of reforms in Ukraine in terms of preventing large-scale operations aimed at reducing or avoiding corporate income tax liabilities. Since 2018, Ukraine has joined the OECD's Expanded Cooperation Program. The mandatory implementation by Ukraine as the minimum standard of the BEPS Action Plan are 4 steps.

In February 2019, the Ukrainian Parliament ratified the Multilateral Convention on the Implementation of Measures Relating to Tax Agreements in order to counteract base erosion and profit shifting. Thus, Ukraine is given the opportunity to amend all or some of the current Double Taxation Conventions, and simultaneously takes steps 6 and 14 of the BEPS Action Plan. Implementation of the above-mentioned commitments in the financial management practice should be accompanied by the development and use of standardized methods for identifying duplicate information as well as estimates of substantially similar indicators from sovereign jurisdictional reporting.

In July (twenty twenty-one) the Action plan on base erosion and profit shifting launched the ‘Global plan to reform international taxation rules and ensure that multinational enterprises pay a fair share of tax wherever they operate’.

In October 2021 this historic two-pillar agreement was negotiated by 137 jurisdictions including Ukraine.

At present, Ukraine is adjusting tax legislation in the framework of our country's commitment to implement Pillar 1 measures. It is planned to regulate the areas of their application, to streamline the definition of the tax base for income tax on activities related to the digital economy. The conceptual and terminological apparatus on the essence of the process will be standardized, at the same time a list of digital goods and services for calculating the tax base will be established. After the adoption and ratification of the relevant Multilateral Convention, in 2022-2023 the basis for the implementation of a new direction of interstate coordination of financial policy will be implemented.

On slide eight you can see the trends in the ratio of budget revenues and expenditures and GDP of different groups of countries and Ukraine. These dynamics fully reflect the global shocks, destabilization caused by borrowing, currency, tax and budget turbulence.

Slide 8 shows the indicators of redistribution of newly created value through state and local budgets, which to some extent characterizes the size of existing states.

We can conclude that Ukraine is currently undergoing economic genocide. The country will lack its own financial resources needed for its rapid post-war recovery. Ukraine's economic dynamics will critically depend on external financial revenues. We are sincerely grateful to the world community for the united financial support, but we understand that the available resources of international financial institutions are limited. Private foreign investment will be key to a speedy recovery. Receiving them requires a new economic doctrine. We can assume that we should already start getting ready for a corresponding reduction in budget funding, large-scale restructuring of the entire system of public administration.

The state is responsible for collecting taxes and redistributing revenues through budgets at all levels, even for the most adverse external and internal threats to financial stability. Thus, a reliable basis for counteracting the manifestations of disparities in management decisions is compliance with the principles of transparency, accountability in the field of business activity.

The recognized success of the Scandinavian model of government is associated, in particular, with maintaining the confidence of taxpayers in the balance of the size of their services from government agencies with the amount of mandatory budget payments. Crimes in the field of financial, banking, fiscal legislation, as a rule, occur when the institutions of trust in society are weak. In this case shadow transactions and evasion of mandatory payments are considered acceptable. Continuous monitoring of the configurations of financial flows due to contractual obligations will help to take timely measures to prevent damage to public interests in form of budget losses.

A significant reserve to replenish the State Budget of Ukraine is a resource that can be obtained as the shadow sector of the economy shrinks. As you can see in slide 10, in our country such a source has a real basis. President Volodymyr Zelensky set the task as follows: at present, any economic activity is a matter of survival, but we cannot afford the economy to work in the shadow.

In our country, a risk-oriented approach to combating money laundering has already been applied. At the legislative level, the Standards of FATF are successfully implemented.

In Ukraine, the proper and voluntary fulfillment of tax obligations will be ensured by the complete elimination of informal rules of the shadow economy. According to the guidelines of reputable international organizations, risk assessment and management becomes one of the key links in the activities of tax administrations. At the same time, we also consider the political guidelines of society in the context of combating corruption and organized crime.

On the next slide you can see the ways to increase the efficiency, stability and predictability of the preferences of the national tax system in the context of aligning their legislation with the norms of the European Union.

It is planned to implement the updated conceptual principles of tax expenditures with the strengthening of the target nature of tax benefits.

I would like to emphasize that the strengthening of the regulatory function of taxes in order to prevent the legalization (laundering) of proceeds from crime will contribute to the organization of continuous monitoring of benefits and activities of businesses that receive them.

Information on tax expenditures will be used in the process of developing, approving and implementing the country's budget.

It is extremely important to adhere to the principle of stability of tax legislation. This will make it possible over a period of time to build a clear control system and to constantly monitor the benefits that will be part of the tax costs.

Under the current conditions, it is extremely necessary to strengthen the resilience of the components of the fiscal and monetary space to exogenous shocks. On slide twelve, you can see the dynamics of the discount rate of the National Bank of Ukraine, which was raised from 10 to 25 percent in June. At the beginning of the war, the transition from a flexible exchange rate policy to a fixed one was quite justified, as it made it possible to maintain stability in the foreign exchange market. But the fixing of the official exchange rate has led to the risk of the money market falling apart into segments with the possibility of collecting speculative rents.

Unprecedented measures are being taken in our country in the sphere of interaction of independent fiscal and monetary regulators to prevent the economy from falling into a spiral of degradation.

As a candidate for accession to the European Union, we will carry out reforms that will bring our country closer to European standards. I would like to emphasize once again that our society is sincerely grateful to the European and world community for its financial, defense and moral support and unity around the victory over the aggressor.

In conclusion, I would like to say that having received the status of a candidate member of the European Union, after the victorious end of the war, Ukrainian people are waiting for no less difficult tests during the period of post-war reconstruction. The movement to the next stage of development will be carried out through the scientific and technological revolution, during which innovations will be introduced. Society is aware of the need for new and changing existing priorities, including those in the field of anti-crisis fiscal adjustment. Therefore, the synergy of the joint activities of the leading European universities that are present here will accelerate the movement of our countries to common strategic goals of the world economic transformation stated in United Nations: the 2030 agenda for sustainable development. The last, but not the least, I am sure that after the current bloody war in Ukraine, it will make sense to supplement this Agenda with positions on the need to strengthen the resilience of the global and national economies

Медіа-центр
Академії фінансового управління

06 липня 2022 року
В ДЕРЖАВНІЙ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВІЙ УСТАНОВІ «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ» ТРИВАЄ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ НАУКОВИХ ПОСАД

В Державній навчально-науковій установі «Академія фінансового управління» завершився прийом документів для участі у конкурсі на заміщення вакантних наукових посад відповідно до вимог Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних наукових посад Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління», затвердженого наказом Академії від 14.03.2019 року № 16-од та погодженого Міністерством освіти і науки України.

Перелік учасників конкурсу

Засідання конкурсної комісії відбудеться 8 липня 2022 року о 10-00 годині в залі засідань Академії (9 поверх).

Телефон для довідок : 097-316-97-51

Медіа-центр
Академії фінансового управління

06 липня 2022 року
Шановні колеги!

Щиро вітаю вас із визначним національним святом – Днем Конституції України!

Нехай, попри всі випробування нашого надскладного часу, ця урочиста подія сповнює життєдайною силою, натхненням, спонукає до новаторських ідей, їх успішної реалізації у професійній царині.

Від усього серця бажаю вам міцного здоров'я та творчого натхнення, добробуту і затишку в родинах, мудрості та далекоглядності, успіхів у праці й нових звершень заради реалізації принципів Основного Закону нашої Вітчизни – народовладдя, гуманізму та законності.

Сподіваюсь, полум’я гордості за нашу державу яскраво сяє в серці кожного, освячуючи нам шлях до перемоги, у світле майбутнє!

Президент Академії

Тетяна Єфименко

Медіа-центр
Академії фінансового управління

28 червня 2022 року
КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ І ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.

Міністерство фінансів України, ДННУ «Академія фінансового управління», Інститут післядипломної освіти

Запрошуємо суб'єктів господарювання, які відповідно до Закону України від 06.12.2019 № 361-IX є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (суб’єкти аудиторської діяльності; бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування; суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна; суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри), пройти курси підвищення кваліфікації відповідальних працівників і працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.

Після проходження іспиту видається свідоцтво про підвищення кваліфікації (72 академічні години).

Лектори: представники Міністерства фінансів України.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. № 777 ДННУ «Академія фінансового управління» є навчальним та екзаменаційним центром для перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

Курси підвищення кваліфікації проходять на регулярній основі.

Дата проведення найближчого заходу (дистанційно): 21.06-24.06.2022 року.

Для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які пройшли підвищення кваліфікації, надається додаткова послуга протягом календарного місяця після закінчення навчання: консультування з актуальних питань щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ЗАПИС НА КУРСИ:

тел. 050 580 50 87, е-mail: afu4862300@gmail.com

Медіа-центр
Академії фінансового управління

01 червня 2022 року
ДЕРЖАВНА НАВЧАЛЬНО-НАУКОВА УСТАНОВА «АКАДЕМІЯ ФІНАНСОВОГО УПРАВЛІННЯ» ОГОЛОШУЄ З 31 ТРАВНЯ 2022 РОКУ КОНКУРС НА ЗАМІЩЕННЯ ВАКАНТНИХ НАУКОВИХ ПОСАД.

Заяви на участь у конкурсі приймаються упродовж місяця від дати оголошення конкурсу (з 31.05.2022 до 30.06.2022).

Уповноважена особа для надання роз’яснень щодо проведення конкурсу: Петрусевич Тетяна Іванівна, начальник відділу кадрів та роботи з персоналом, тел.: (097) 316-97-51.

Інформація щодо вимог та умов конкурсу

Медіа-центр
Академії фінансового управління

31 травня 2022 року
КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ І ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.

Міністерство фінансів України, ДННУ «Академія фінансового управління», Інститут післядипломної освіти

Запрошуємо суб'єктів господарювання, які відповідно до Закону України від 06.12.2019 № 361-IX є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (суб’єкти аудиторської діяльності; бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування; суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна; суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри), пройти курси підвищення кваліфікації відповідальних працівників і працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.

Після проходження іспиту видається свідоцтво про підвищення кваліфікації (72 академічні години).

Лектори: представники Міністерства фінансів України.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. № 777 ДННУ «Академія фінансового управління» є навчальним та екзаменаційним центром для перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

Курси підвищення кваліфікації проходять на регулярній основі.

Дата проведення найближчого заходу (дистанційно): 24.05-27.05.2022 року.

Для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які пройшли підвищення кваліфікації, надається додаткова послуга протягом календарного місяця після закінчення навчання: консультування з актуальних питань щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ЗАПИС НА КУРСИ:

тел. 050 580 50 87, е-mail: afu4862300@gmail.com

Медіа-центр
Академії фінансового управління

02 травня 2022 року
Академія фінансового управління з глибоким сумом сповіщає,

що 27 березня 2022 року перестало битися серце справжнього

патріота-українця, відомого вченого-економіста, державного діяча,

першого Міністра фінансів незалежної України

Григорія Олександровича П’ятаченка

Григорій Олександрович П’ятаченко народився 22 березня 1932 р. у селі Великий Степ на Вінниччині. На початок війни з гітлерівською Німеччиною йому пішов 11-й рік. Дитячі і юнацькі роки припали на трагічні періоди голодомору, репресій, війни та тяжкого повоєнного відновлення країни. Після закінчення школи у 1949 р. вступив до Мукачівського кооперативного технікуму (створений у 1945 р. на базі Мукачівської державної торговельної академії, наразі– Мукачівський кооперативний фаховий коледж бізнесу). Технікум закінчив з відзнакою. Продовжив навчання у Львівському торговельно-економічному інституті, який у 1956 р. також закінчив із відзнакою.

Григорій Олександрович розпочав професійну трудову діяльність, обійнявши посаду заступника головного бухгалтера Рибницьких розробок «Сахкамінь» Міністерства промисловості продовольчих товарів УРСР. Після ліквідації галузевих міністерств і утворення територіальних рад народного господарства Григорія П’ятаченка відкликали до Вінниці, де невдовзі він був призначений заступником головного бухгалтера Вінницького раднаргоспу. Водночас Григорій Олександрович читав лекції на курсах підвищення кваліфікації керівного складу підприємств Вінницького раднаргоспу, а також студентам філіалу, що діяв при Вінницькому педагогічному інституті від Київського інституту народного господарства.

Після ліквідації рад народного господарства йому запропонували працювати в Міністерстві харчової промисловості УРСР на посаді заступника начальника фінансового управління. Вступив до аспірантури Київського інституту народного господарства і в 1970 р. успішно захистив дисертацію, отримавши диплом кандидата економічних наук.

У 1972 р. Г. О. П’ятаченка було призначено на посаду начальника фінансового управління Міністерства харчової промисловості УРСР, яку він обіймав до 1984 р.

За пропозицією голови Держплану УРСР В. А. Масола перейшов працювати керівником фінансового відділу Держплану України. Наполегливо працював над формуванням показників балансу фінансових ресурсів держави, збалансуванням грошових доходів населення з їх товарним забезпеченням тощо. У 1991 р. було створено Міністерство економіки. Григорія Олександровича призначено заступником Міністра. Згодом Прем’єр-міністр України В. П. Фокін рекомендував Г. О. П’ятаченка на посаду Міністра фінансів незалежної України. Комісія Верховної Ради з питань економіки дала згоду на призначення. Цю посаду він обіймав із жовтня 1991 р. до липня 1994 р.

Саме в той час відбувалися процеси інтеграції України до системи міжнародних фінансових організацій. У червні 1992 р. Верховна Рада України ухвалила Закон України «Про вступ України до Міжнародного валютного фонду, Міжнародного банку реконструкції та розвитку, Міжнародної фінансової корпорації, Міжнародної асоціації розвитку та Багатостороннього агентства по гарантіях інвестицій». Підписання Г. О. П’ятаченком Угоди з Міжнародним валютним фондом (МВФ) відбулося 3 вересня 1992 р. у Вашингтоні. Україна стала 168-ю державою – членом Фонду, що відкрило їй шлях до Міжнародного банку реконструкції та розвитку, а незабаром вона стала й членом Європейського банку реконструкції та розвитку.

Григорій Олександрович П’ятаченко був удостоєний честі представляти нашу державу на міжнародному рівні: протягом 1992–1994 рр. – він керуючий від України в МВФ. Завдяки його виступам на щорічних зборах Фонду інтерес міжнародних фінансових організацій до нашої країни значно зріс. Визнаний фахівець у галузі фінансів, непересічний громадянин і патріот України зробив вагомий внесок у вирішення питань співробітництва нашої держави з цими інституціями. Цього року виповнюється 30 років з часу набуття членства в них.

3 вересня 1992 р. Вашингтон. Штаб-квартира МВФ. Директор-розпорядник Фонду Мішель Камдессю вітає, на фоні піднятого прапора України, Міністра фінансів України Григорія П’ятаченка з нагоди вступу України до організації.

Одним із основних завдань українського державотворення було розроблення засад національної фінансової політики та закладення підвалин власної фінансової системи. У 1993 р. Г. О. П’ятаченко порушив питання про необхідність організації при Міністерстві фінансів України Науково-дослідного фінансового інституту (НДФІ). Постановою Кабінету Міністрів України від 07.06.1993 № 424 Науково-дослідний фінансовий інститут при Міністерстві фінансів було створено. Він став першою науковою установою країни у сфері фінансової політики держави, а також центром підготовки наукових кадрів для фінансової системи за спеціальністю «Фінанси, грошовий обіг і кредит».

У 1994 р. Григорію Олександровичу було запропоновано обійняти посаду директора НДФІ. Розпочалася кропітка робота з визначення організаційної структури, створення вченої ради, добору наукових кадрів, у якій яскраво проявилися патріотизм, професіоналізм, відданість улюбленій справі.

Г. О. П’ятаченко розумів, що для ефективного розвитку національної економіки необхідно розширити наукові дослідження в галузі фінансів. Під його керівництвом Науково-дослідний фінансовий інститут став головною установою з координації науково-дослідних робіт у системі Міністерства фінансів. Григорій Олександрович наголошував, що без уведення національної валюти справжні економічні реформи відбутися не можуть.

Перебуваючи на посаді директора Науково-дослідного фінансового інституту при Міністерстві фінансів, Григорій Олександрович П’ятаченко особисто сприяв проведенню в Києві Міжнародної конференції з вивчення світового досвіду здійснення грошових реформ, до участі в якій було запрошено представників відповідних фахових структур США, Канади, Німеччини та інших країн. Конференція пройшла на високому рівні. Було підготовлено відповідні рекомендації для розгляду Президентом України, Кабінетом Міністрів України, Верховною Радою України. На початку вересня 1996 р. грошову реформу в Україні було реалізовано.

У науковому доробку провідного фінансиста й державного діяча, заслуженого економіста України, професора Г. О. П’ятаченка яскраво помітний його концептуально-системний підхід до висвітлення проблем підвищення ролі та престижу Міністерства фінансів України. Широко відомі його наукові праці у царині фінансової історії України, історії української фінансової думки та ін. Окремо слід згадати фундаментальну працю Г. О. П’ятаченка у співавторстві з Л. В. Кухарець «Становлення та розвиток фінансів України. 1917–2003», де розкрито окремі історичні періоди трансформації української державності та фінансової системи з 1917 по 2003 р., а також книги, де відображено життєвий шлях міністрів фінансів України й проаналізовано їхній внесок у становлення й розвиток фінансової системи Української держави (зокрема науково-енциклопедичне видання «Фінанси. Бюджет. Податки» – у трьох томах, видання 2010 та 2012 рр. спільно з Національною академією наук України за підтримки Міністерства фінансів України за участю вчених провідних закладів вищої освіти та наукових установ економічного профілю країни)

З квітня 2003 р. професор Г. О. П’ятаченко плідно працював Почесним директором Науково-дослідного фінансового інституту Міністерства фінансів України (з 2007 р. – Науково-дослідного фінансового інституту Державної навчально-наукової установи «Академія фінансового управління» Міністерства фінансів України). Протягом багатьох років був членом редакційних колегій журналів «Фінанси України» та «Наукові праці НДФІ», спеціалізованих учених рад для захисту дисертацій, членом авторських колективів та редакційних колегій багатьох монографій, підготовлених науковцями НДФІ та Академії, постійним членом їх вчених рад.

Вагомим є внесок професора Г. О. П’ятаченка у підготовку наукових кадрів вищої кваліфікації, підвищення кваліфікації державних службовців, у тому числі Міністерства фінансів України, інших центральних органів виконавчої влади, закладів вищої освіти й наукових установ країни. Вихованці Григорія Олександровича працювали та працюють на відповідальних посадах у Міністерстві фінансів, державних службах, чия діяльність координується і спрямовується Урядом через Міністра фінансів України, у фінансових органах регіонального управління та місцевого самоврядування тощо.

Державницька, управлінська, наукова діяльність Григорія Олександровича П’ятаченка відмічена багатьма урядовими відзнаками, а також подяками, почесними грамотами Кабінету Міністрів, Міністерства фінансів України тощо.

Але головною відзнакою є невмируща пам’ять про Григорія Олександровича П’ятаченка – першого Міністра фінансів незалежної України, державника, мудру та чуйну Людину, вченого, педагога, справжнього патріота Батьківщини, пам’ять, яка збережеться в серцях всіх, кому пощастило працювати та бути поряд із ним. Висловлюємо щирі співчуття рідним, близьким, друзям та колегам. Це тяжка втрата для всіх нас, втрата для України.

Колектив ДННУ «Академія фінансового управління», редакційна колегія журналу «Фінанси України».

КУРСИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВІДПОВІДАЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ І ПРАЦІВНИКІВ, ЗАЛУЧЕНИХ ДО ПРОВЕДЕННЯ ФІНАНСОВОГО МОНІТОРИНГУ.

Міністерство фінансів України, ДННУ «Академія фінансового управління», Інститут післядипломної освіти

Запрошуємо суб'єктів господарювання, які відповідно до Закону України від 06.12.2019 № 361-IX є суб’єктами первинного фінансового моніторингу (суб’єкти аудиторської діяльності; бухгалтери, суб’єкти господарювання, що надають послуги з бухгалтерського обліку та здійснюють консультування з питань оподаткування; суб’єкти господарювання, що надають посередницькі послуги під час здійснення операцій з купівлі-продажу нерухомого майна, а також суб’єкти господарювання, що надають за винагороду консультаційні послуги, що пов’язані з купівлею-продажем нерухомого майна; суб’єкти господарювання, що здійснюють торгівлю за готівку дорогоцінними металами і дорогоцінним камінням та виробами з них; суб'єкти господарювання, які проводять лотереї та/або азартні ігри), пройти курси підвищення кваліфікації відповідальних працівників і працівників, залучених до проведення фінансового моніторингу.

Після проходження іспиту видається свідоцтво про підвищення кваліфікації (72 академічні години).

Лектори: представники Міністерства фінансів України.

Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 02.09.2020 р. № 777 ДННУ «Академія фінансового управління» є навчальним та екзаменаційним центром для перепідготовки та підвищення кваліфікації спеціалістів з питань фінансового моніторингу.

Курси підвищення кваліфікації проходять на регулярній основі.

Дата проведення найближчого заходу (дистанційно): 22.02-25.02.2022 року.

Для суб'єктів первинного фінансового моніторингу, які пройшли підвищення кваліфікації, надається додаткова послуга протягом календарного місяця після закінчення навчання: консультування з актуальних питань щодо запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом.

ЗАПИС НА КУРСИ:

тел. 050 580 50 87, е-mail: afu4862300@gmail.com

Медіа-центр
Академії фінансового управління

01 лютого 2022 року 1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24
©2003